سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا کاظمی قلعه – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
صاحبعلی بلند نظر – استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
علی بهمنی – مربی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

چکیده:

بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی صفات جوانه زنی بذرهای تر و خشک کاهو پیچ (سیاهو) صورت گرفت. به طوری که بذور در مدت زمان های مختلف در معرض میدان مغناطیسی موجی مربعی ۷۰۰ میلی گوس قرار گرفتند و بعد از جوانه زنی در دستگاه ژرمیناتور، وزن تر و خشک ساقه چه و ریشه چه و طول آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل این دو فاکتور بر طول ریشه چه معنی دار گردید و اثر پیش تیمار تأثیر معنی داری بر طول ساقه چه و بر روی ریشه چه کاهو غیر معنی دار گردید مدت زمان تیمار موجب اختلاف معنی داری در طول ساقه چه کاهو گذاشت و اثر متقابل، مدت تیمار و پیش تیمار بر وزن تر ساقه چه کاهو معنی دار نگردید.