سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید رضا بهرامی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و هرمزگان
مهدی فقیهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و هرمزگان
حسن اکبری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و هرمزگان
سعید ملک – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و هرمزگان

چکیده:

عامل بیماری جاروک لیموترش Condidatus phytoplasma aurantifolia در آوند آبکش درختان آلوده قرار دارد و از طریق شیره گیاهی در درون آوند آبکش به قسمت های مختلف گیاه منتقل می شود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر میان پایه ارقام مرکبات در روند بیماری جاروک لیموترش بر روی پایه های لیمو ترش (مکزیکن لایم) به مدت ۴ سال انجام شد . بذر پایه ها در محیط ایزوله اسکرین هوس کشت و ۱۵ رقم ارقام مرکبات بر روی آن به عنوان میان پایه پیوند گردید .سپس لایم بر روی آن پیوند و با پیوندک آلوده به بیماری ،ترکیب های پایه وپیوندک تولید شده را آلوده گردید . میان پای ه ارقام مرکبات بر روی مکزیکن لایم تاثیری در حرکت فیتو پلاسمای عامل جاروک ندارد ومیان پایه هادی جریان فیتوپلاسما می باشد بطوری که بعد از مدتی علائم جاروی در پایه مکزیکن لایم مشاهده شد ولی مدت زمان عبور فیتوپلاسما از میان پایه ارقام مرکبات متفاوت بود. علاوه بر آن بعضی از میان پایه ها خود نیز به بیماری مبتلا گردیدند. میان پایه تاثیری در کنترل بیماری جاروک لیمو ترش ندارد.