سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدبهرام بهشتی اول – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرانگیز محمدزاده – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با توجه به آسیب پذیری قابهای مرکب در زلزله های گذشته بررسی رفتار اینگونه سازه ها حین زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد در مقاله حاضر قاب فلزی یک طبقه و یک دهانه پرشده با میانقاب مصالح بنایی در نرم افزار Abaqus مدلسازی شده است پس از صحت سنجی مدل ساخته شده با نتایج آزمایش تجربی نخست اندرکنش قاب و میانقاب در مدلهایی با ضخامت متفاوت میانقاب مورد بررسی قرارگرفته است در ادامه با استفاده از روش پیشنهادی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ایران میانقاب آجری با دست معادل جایگزین گردیده و مدلهای مذکور تحت بارگذاری درون صفحه و سپس بارگذاری درون و برون صفحه تواما قرار گرفته اند.