سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه یاسوج
علی علی پور – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج

چکیده:

در این مقاله اثر میان قاب با مصالح بنایی بر میزان آسیب پذیری قاب بتن مسلح تحت اثرات ناشی از انفجار داخلی بررسی شده است. برای این منظورتعدادی قاب خمشی بتن مسلح سه بعدی دارای میان قاب که براساس آیین نامه ی بتن ایران طرح شده اندتحت بار فشار ناشی از انفجار داخلی قرار گرفته و توسط نرم افزار ABAQUS تحلیل و بررسی شده اند. در مدل سازی رفتار پلاستیک برای بتن و آرماتورهای قاب بتن مسلح در نظر گرفته شده است. میان قاب های بنایی با استفاده از تئوری همگن سازی به صورت المان پیوسته و با رفتار الاستیک فرض شده اند. نتایج حاصل نشان دهنده ی این است که میان قاب بنایی اثر بسزایی در سختی، تغییر مکان جانبی و در نتیجه میزان آسیب قاب های بتن مسلح دارد و صرف نظر کردن از آن در تحلیل دینامیکی ساختمان های بتن مسلح تحت بار ناشی از انفجار داخلی منجر به نتایج اشتباه می گردد