سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نجمه کریمی خانکهدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام و طیور، دانشکده علوم دامی،
یوسف جعفری آهنگری – دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدرضا هاشمی – دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر مکمل کروم و ویتامین C بر کیفیت صفات داخلی تخم بلدرچین ژاپنی در شرایط تنش گرمایی، در ایستگاه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ۱۳۸۹ انجام گرفته است. ۴۸ قطعه بلدرچین نر و ۱۴۴ قطعه بلدرچین ماده ۴۲ روزه به طور تصادفی در ۴ تیمار آزمایشی: ۱) تیمار کنترل. ۲) تیمار کنترل مکمل شده با ۱۲۰۰ میکروگرم در کیلوگرم جیره، کروم. ۳) تیمارکنترل به همراه مکمل ویتامین C به میزان ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم جیره. ۴) تیمار کنترل مکمل شده با ۱۲۰۰ میکروگرم در کیلوگرم جیره کروم و ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم جیره مکمل ویتامین C، قرار داده شدند. ازآغاز هفته سوم پرورش، تنش گرمایی اعمال گردید. در هفته چهارم ۱۹۲عدد تخم جمع آوری و کیفیت صفات داخلی تخم بررسی شد. استفاده از کروم به میزان ۱۲۰۰ میکروگرم در کیلوگرم جیره سبب بهبود رنگ زرده به طور معنی دار می گردد. افزودن ویتامین C به میزان ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم جیره سبب بهبود معنی دار در افزایش وزن زرده، وزن سفیده و بهبود رنگ زرده شد. استفاده از مکمل کروم به میزان ۱۲۰۰ میکروگرم در کیلوگرم جیره به همراه مکمل ویتامین C به میزان ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم جیره نیز سبب افزایش وزن زرده، وزن سفیده و بهبود رنگ زرده گردید. در پایان، داده های حاصل از این پژوهش، استفاده همزمان از مکمل کروم متیونین و ویتامین C جهت بهبود کیفیت داخلی تخم بلدرچین در شرایط تنش گرمایی را توصیه می نماید