سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صادق کریم زاده – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر مکمل پروبیوتیک( پریمالاک) بر مصرف خوراک، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، ترکیب شیمیاییلاشه و درصد تلفات جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه گوشتی جنس نر سویه راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملتصادفی با ۲ تیمار و ۴ تکرار به پن های اختصاص یافتند . جوجه های گوشتی با دو سطح تیمار مکمل پروبیوتیک ( ۰ و ۱ درصد) بهمدت ۱ تا ۴۹ روز تغذیه شدند.وزن جوجه ها در شروع آزمایش یکسان بود نتایج این آزمایش نشان می دهد که افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی جوجه های تغذیه شده با مکمل پروبیوتیک به طور معنی داری بهبود یافته بود (P<0/05) افزودن مکمل پروبیوتیک به جیره غذایی تأثیر بر مصرف خوراک نداشت.همچنین ترکیب شیمیایی لاشه و درصد تلفات در جوجه های تغذیه شده با مکمل پروبیوتیک مشابه با تیمار شاهد( ۰ درصد مکمل پروبیوتیک) بود.