سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهری شمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشکد ه کشاورزی دانشگاه یاسوج
مختار خواجوی – استادیار دانشکده کشاورزی یاسوج
سیامک پارسایی – استادیار دانشکده کشاورزی یاسوج
هادی میران زاده – عضو هیئت علمی مرکز آموزشی جهاد کشاورزی استان اصفهان

چکیده:

این پژوهش از اوایل بهمن ماه تا اواسط اسفند ماه سال ۱۳۸۹ در مجتمع آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد واحد یاسوج به روی ۱۴۴ جوجه‌ی گوشتی نژاد کاب ۵۰۰ انجام پذیرفت . در این تحقیق تأثیر بکارگیری محدودیت غذایی همراه با تغذیه پروبیوتیک و پری‌بیوتیک تحت عنوان سینبیوتیک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. پرندگان در ۱۲ قفس به مدت ۴۲ روز پرورش یافتند . جیره پایه با تراکم پایین مواد مغذی طبق توصیه‌های NRC (1994) تهیه گردید و با مقادیر توصیه شده از پروبیوتیک و پری‌بیوتیک مکمل گردید. در طی آزمایش میزان مصرف غذا و وزن هر تیمار به صورت هفتگی اندازه‌گیری گردید . در پایان آزمایش از هر تکرار یک پرنده ذبح و مورد تفکیک لاشه قرار گرفت . وزن زنده ، بازده لاشه خالص ، بازده ماهیچه سینه و ران و وزن چربی محوطه‌ی شکمی و قسمتهای اندام‌های داخلی شامل قلب ، کبد و… اندازه‌گیری گردید و نتایج مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد وزن نسبی لاشه و ماهیچه سینه با بکارگیری سینبیوتیک بعد از محدودیت غذایی در جیره به طور معنی‌داری بهبود یافت (p<0/05 ). وزن نسبی ماهیچه ران نیز در این تیمار نسبت به تیمار محدودیت غذایی بدون سینبیوتیک افزایش داشت (p<0/05). وزن نسبی اندام‌های داخلی شامل قلب ، کبد، و… تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت .درصد وزن نسبی چربی محوطه‌ی‌ شکمی در تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک کمتر بود که در تیمار بکارگیری سینبیوتیک بعد از محدودیت به طور معنی‌داری کاهش داشت. تفاوت معنی‌داری بین تیمارها از لحاظ وزن زنده و خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در پایان دوره مشاهده نشد((p<0/05