سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه سرشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
محمدمهدی طباطبایی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا
مرتضی یاوری – عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی
پویا زمانی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

به منظور بررسی اثر مکمل روی معدنی بر فعالیت آنزیم ALPو BALP سرم بره های شیر خوار آزمایشی با استفاده از تعداد ۱۵ راس بره نژاد مهربان با میانگین وزن تولد (۴۲/۱ ±۲۳/۵) ، در قالب طرح کاملا تصادفی با تکرار نا متعادل در ایستگاه تحقیقاتی عباس آباد دانشگاه بوعلی سینا همدان در آبان ماه ۱۳۸۹ اجرا شد. تیمار ها شامل: ۱) بره هایی که مادرانشان با جیره شاهد در دوره آبستنی تغذیه شدند (گروه شاهد ). ۲) بره هایی که مادرانشان با جیره شاهد +۵۰ پی پی ام سولفات روی در کیلوگرم ماده خشک در دوران آبستنی تغذیه شدند(گروه مکمل). خونگیری از رگ وداج بره ها در روزهای ۱، ۱۵ و ۳۰ روزگی بعد از تولد صورت گرفت و نمونه سرم برای اندازه گیری فعالیت آنزیم ALPو BALP جدا گردید. در پایان صفات با نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج نشان داد که اثر مکمل روی بر فعالیت آنزیم ALP و BALP در بره هایی که مادرانشان مکمل روی دریافت کردند در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری دارد(۰۵/۰>P ). اما اثر زمان و اثر متقابل بین روی و زمان بر فعالیت آنزیم ALP و BALP معنی دار نبود (۰۵/۰< P ). با توجه به نتایج حاصله، به نظر می رسد که استفاده از ۵۰ پی پی ام مکمل سولفات روی در میش های آبستن بر فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز و آلکالین فسفاتاز استخوانی بره های شیر خوار تاثیر مثبت دارد