سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه سرشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
محمدمهدی طباطبایی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا
مرتضی یاوری – عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی
علی اصغر ساکی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

به منظور بررسی اثر مکمل روی معدنی بر غلظت ویتامین A و بتاکاروتن سرم در میش های نژاد مهربان آزمایشی با استفاده از تعداد ۱۶ راس میش با میانگین وزنی (۹ ±۵۰) ، در قالب طرح فاکتوریل ۲×۲ در ایستگاه تحقیقاتی عباس آباد دانشگاه بوعلی سینا همدان در آبان ماه ۱۳۸۸ اجرا شد. تیمار ها شامل: ۱) جیره شاهد ۲) جیره شاهد + ۵۰ پی پی ام سولفات روی در کیلوگرم ماده خشک بود که هر یک جداگانه به میش های دو ساله و چهار ساله اختصاص یافت. در سه ماه اول آبستنی مکمل روی با سرنگ از طریق دهان خورانده شد. در دو ماه آخر آبستنی میش ها در باکسهای انفرادی قرار گرفته و جیره و مکمل بر حسب نیاز آبستنی تنظیم شد. در طول آبستنی، هر ماه از رگ وداج خونگیری شد و نمونه سرم برای اندازه گیری غلظت ویتامین Aو بتاکاروتن جدا گردید. در پایان صفات با نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج نشان داد که غلظت بتاکاروتن سرم در بین تیمارها اختلاف معنی داری نداشت (۰۵/۰< P ). اما میانگین غلظت ویتامین A برای میش هایی که مکمل روی دریافت کردند، در مقایسه با گروه شاهد بالاتر بود (۰۵/۰>P ). از لحاظ کمی غلظت ویتامین A در گروه شاهد، برای میش های آبستن بالاتر از غیرآبستن و در گروه مکمل، برای میش های غیرآبستن بالاتر از آبستن است. با توجه به نتایج حاصله، به نظر می رسد که سطح ۵۰ پی پی ام روی در کیلوگرم ماده خشک سبب افزایش غلظت ویتامین A در میش های مهربان می شود .