سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر مظفری جویباری – آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
یاسر محمودی – مدرس گروه عمران ، دانشگاه علوم و فناوری آریان، دانشکده عمران

چکیده:

رکوردهای حاصل از زلزله های حوزه نزدیک به جهت نزدیکی فاصله محل منبع انتشار موج دارای خواص ویژه ای م ی باشند که رفتار آنها را ازسایر رکوردها متفاوت می سازد. زلزله های حوزه نزدیک دارای شتاب بالاتر و محتوای فرکانسی محدودتری در فرکانس های بالا نسبت به حوز هدور می باشند.نگاشت این زلزله ها ،خصوصاً زمانی که تحت انتشار گسلش قرار می گیرند ، دارای پالس های پریود بلند با دامنه بزرگ می باشند کهاغلب در ابتدای رکورد زلزله دیده می شود. در این مقاله اثر مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک روی سه ساختمان فولادی ۱۲،۸،۴ طبقه با مهاربندهای خارج از مرکز بررسی شده اند. از ۱۰ زلزله حوزه نزدیک که در فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتر ثبت شده اند و مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ مقیاسشده اند، استفاده شده است. تحلیل طیفی و تحلیل دینامیکی روی ساختمان های مدل شده انجام شده است. نتایج بیانگر آنست که اثر مولفه قا ئم درسازه ها با افزایش ارتفاع سازه بیشتر شده ، در نتیجه باید در ساختمانهای بلند اثر مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک را در نظر بگی ریم. همچنین با افزایش ارتفاع سازه پاسخ سازه ها تحت اثر مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک ، افزایش می یابد