سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مضر فضه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه تربیت مدرس
حمید محرمی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس،دانشیار گروه سازه

چکیده:

اندازه گیری های حرکات زمین درطول زمین لرزه های گذشته نشان میدهد که شتاب قائم زلزله می تواند به بزرگی شتابهای زمین لرزه در جهت افقی برسد و یا حتی ممکن است در بعضی موارد از این شتابها نیز تجاوز نماید مقاله حاضر اثر مولفه قائم زلزله را روی پل های راه اهن جعبه ای شکل دو دهانه مورد بررسی قرار داده است اث رمولفه قائم زلزله روی پل با مقایسه نتایج تحلیل پل با و بدون در نظر گرفتن حرکات قائم زمین بهدست امده است از تقسیم تفاضل نیروهای ناشی از سه مولفه و دو مولفه افقی زلزله برپاسخ ناشی از بار مرده تنها ضرایبی بهدست امده است که می تواند برای در نظر گرفتن اث رمولفه قائم زلزله بر پلهای دو دهانه راه اهن مورد استفاده قرار گیرد.