سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم توکلی – بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن-پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
مهران عنایتی شریعت پناهی – بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
کیانوش چغامیرزا – دانشکده کشاورزی ، دانشگاه رازی کرمانشاه
صمد حبیب زاده اردبیلی – بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده:

به منظور بهینه سازی بکارگیری تکنیک موتاسیون درکشت میکروسپورهای کلزا ،اثرات موتاژن شیمیاییEMS اتیل متان سولفونات) بر جنین زایی و باززایی جنین ها جهت تولید گیاهچه های هاپلوئید مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از EMS در غلظت های ۰/۱ ، ۰/۲ و ۰/۳ درصد به مدت نیم ساعت در دو ژنوتیپ۴۰۱ Hayola و ۴۲۰ Hayolaاستفاده شد وبا شاهد(غلظت صفر EMS مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو ژنوتیپ مورد بررسی، بیشترین میزان جنین زایی مربوط به تیمار میکروسپورها با غلظت ۰/۱ درصد EMS بود و بیشترین میزان باززایی در شاهد مشاهده شد.