سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی جعفریان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مدرس دانشکده فنی پروف
حسن صدرنیا – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین آق خانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در ایران، سیب یک محصول استراتژیک و پراهمیت است که به صورت گسترده، تولید و عرضه می گردد. اما متأسفانه میزان ضایعات آن در چرخه تولید، توزیع و مصرف ۳۰ % کل تولید می باشد که ۶% این ضایعات در سردخانه ها رخ می دهد. امروزه استفاده از مواد پوششی مختلف جهت حفظ کیفیت و نیز جلوگیری از ضایعات محصولاتی که دوره انبارمانی دارند، مورد توجه محققان است. لذا، در تحقیق حاضر اثر غلظت ماده پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه بر خواص حسی و همچنین شاخص بریکس (به عنوان فاکتوری مهم در انبارمانی) روی دو واریته سیب زرد و قرمز لبنانی طی دوره انبارمانی جهت نیل به کمترین ضایعات مورد بررسی قرار گرفت. اثر غلظتهای مختلف ماده پوششی ( ۰و ۳ و ۶ درصد) و نیز مدت زمان نگهداری در انبار (بدون انبارمانی، ۱ ماه و ۲ ماه) بر روی خواص مذکور بررسی شدند. نتایج مدل رگرسیون چند متغیره نشان داد، میزان شیرینی و میزان رسیدگی بیشترین تأثیر را بر پذیرش کلی سیب داشته اند و بعد از این فاکتورها رنگ سطح، بیشترین تأثیر را داشته است. طبق نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده ها، میزان پذیرش کلی سیب در غلظت ۳% بیش از غلظت ۶% از ماده پوشاننده بوده است و متغیرهای انبارمانی و غلظت بر میزان پذیرش کلی سیب تأثیر معنی داری داشته است (۰/۰۵≥P) همچنین مشخص شد که اثر فاکتورهای رقم و انبارمانی بر مقدار شاخص بریکس، معنی دار است (۰/۰۱≥P) و اثر متقابل رقم و غلظت در انبارمانی بر شاخص بریکس به طور معنی دار مؤثر هستند (۰/۰۱≥P) نهایتاً غلظت ۳% از ماده پوشاننده و یک ماه انبارمانی، جهت نگهداری بهینه سیب، پیشنهاد گردید.