سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

دانیال آبادی خواهده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
غلامرضا زارعی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی اثر مواد بازدارنده تنفسی درمقاومت به شوری گیاه دارویی شاهی آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی مجری درسال ۱۳۸۹ انجام شد از طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار شامل بدون اعمال تیمار به عنوان شاهد و سیانید پتاسیم و هیدروکسامیک اسید با غلظت ۰/۰۰۵ میلی مولار و مخلوط این دو ماده در ۳ تکرار و بصورت پیش تیمار استفاده شد. به گونه ای که هر هفته گیاهان با شوری به ترتیب ۶/۸ ، ۱۲/۱ ، ۱۴/۳ و بالاتر از ۲۰ ds/m ابیاری شدند در آخر طول ریشه و ساقه اندازه گیری شد نتایج آزمایش نشان داد که اثر مواد برروی طول ریشه درسطح ۱ درصد معنی دار ولی برروی صفت طول ساقه در سطح ۵ درصد معنی دار نشد پس از بررسی مقایسه میانگین ها مشخص شد که بالاترین طول ریشه به دست آمده در تیمار مخلوط مواد بازدارنده با میانگین ۴٫۷۷ سانتی متر می باشد که با دیگر تیمارها اختلاف معنی داری دارد و کمترین طول ریشه مربوط به تیمار اسید هیدروکسامیک است.