سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حمزه امیری. – استاد یار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
شیما رستمی شریف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

این تحقیق به منظوربررسی تاثیر غلظتهای مختلف کلرید منگنز ۲,۳ ۴ میلیمول بر لیتر و سالیسیلیک اسید با غلظت ۱۰ میکرومول بر لیتر به روی مقدار کلروفیل ArnonT1957 و پرولین Bates1973 روی ماش سبزرقم پرتو ۷ روزه در محیط کشت هیدروپونیک و با استفاده از محلول غذایی هوگلند در سطح احتمال ۰/۰۱ , ۴ تکرار در دانشگاه آزاد بروجرد انجام شد.نتایج spss شد. آنالیز آماری داده ها با تجزیه واریان و آزمون دانکن توسط نرم افزارحاصل از این پژوه نشان داد که مقدار کلروفیل اندام هوایی در رقم پرتو نسبت به شاهد با افزای غلظت منگنز محلول غذایی کاهش معنیداری یافته است. در مورد پرولین نیز نشان داده شد که مقدار پرولین ریشه و اندام هوایی , هر دو نسبت به شاهد با افزای غلظت منگنز محلول غذایی افزای معنیداری یافته است. درصد افزای مقدار پرولین در ریشه بیشتر از اندام هوایی بود. همچنین اسید سالیسیلیک موجب تعدیل تن حاصل از منگنز گردید و مقدار کلروفیل و پرولین راافزای داد.