سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن عباسی – دانشگاه شیراز،دانشکده مهندسی شیمی و نفت،بخش مهندسی شیمی
محمدرضا سبزاری – دانشگاه شیراز،دانشکده مهندسی شیمی و نفت،بخش مهندسی شیمی
سعید عباسی – دانشگاه شیراز،دانشکده مهندسی شیمی و نفت،بخش مهندسی شیمی
ساره رضائی حسین آبادی – دانشگاه شیراز،دانشکده مهندسی شیمی و نفت،بخش مهندسی شیمی

چکیده:

دراین مقاله نتایج حاصل از بررسی های تجربی تصفیه پسابهای روغنی توسط غشاهای سرامیکی درفرایند ترکیبی میکروفیلتراسیون انعقاد ارایه شده است برای انجام آزمایشات ازغشا سرامیکی مولیت که با روش اکستروژن ساخته شده است استفاده شده ازمایشات با استفاده از پساب سنتزی انجام شده است درفرایند میکروفیلتراسیون انعقاد از نمکهای سولفات آلومینیوم کلرید آلومینیوم سولفات آهن فروو کلرید آهن فرو جهت تصفیه پسابهای سنتزی توسط غشاهای مولیت استفاده شده است نتایج نشان میدهد با افزودن نمکهای منعقد کننده درغلظت های بهینه شارتراوشی غشاها افزایش یافته ودرصد گرفتگی غشاها نیز کاهش می یابد بهترین عملکرد درفرایند میکروفیلتراسیون انعقاد مربوط به سولفات آهن فرو به همراه آهک درغلظت ۱۰۰ppmمی باشد.