سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران شرفی زاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
حسن نوری نژاد – کارشناس ارشد اصلاح نباتات واحد کنترل و گواهی بذر و نهال خوزستان
حسین صادقی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

به منظور تعیین بهترین منشاء تولید بذر ذرت سینگل کراس ۷۰۴، مناسب ترین اندازه بذر و تعیین رابطه میان بنیه و اندازه بذر بر روی عملکرد دانه در خوزستان در سال زراعی ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول آزمایشی به دو صورت آزمایشگاهی و مزرعه ای با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه در شرایط آزمایشگاهی شامل دو فاکتور منشاء بذر در سه سطح ( منشاء خوزستان، مغان و خراسان) و فاکتور اندازه بذر در سه سایز ( ۷ و ۶/۵ و ۶ میلی متر) با آزمون های جوانه زنی استاندارد و آزمون سرما انجام گردید. تیمارها در شرایط مزرعه نیز بصورت طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک تصادفی با سه فاکتور منشاء بذر ( منشاء خوزستان، مغان و خراسان) به عنوان فاکتور اصلی و فاکتور اندازه بذر ( ۷ و ۶/۵ و ۶ میلی متر) به عنوان فاکتور فرعی انجام گرفت. نتایج نشان داد که در شرایط آزمایشگاهی میان صفات و ازمون های اندازه یگری شده در ارتباط با منشاء ها و اندازه های مختلف بذور تفاوت معنی داری وجود دارد. در شرایط مزرعه ای با افزایش اندازه بذر درصد سبز گیاهچه، سرعت سبز گیاهچه، شاخص ظهور گیاهچه عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد دانه در بلال، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه ، قطر بلال و وزن چوب بلال در منشاء های مختلف افزایش یافت. در صورتی که صفات طول بلال و ارتفاع بوته میان تیمارهای مختلف تغییری نشان ندادند. بطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش اندازه بذر، بنیه بذر و در نهایت عملکرد داه افزایش یافت. به گونه ای که عملکرد دانه با منشاء خوزستان و اندازه بذر ۷ میلی متر با میانگین (۸۷۱۷/۷ کیلوگرم در هکتار) نسبت به منشاء مغان و خراسان ( به ترتیب ۸۵۸۳/۷ و ۸۳۴۴/۳ کیلوگرم در هکتار) برتری نشان داد.