سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد قاسم زاده گنجه ای – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حمیدرضا ذبیحی –
جواد عابدینی طرقبه – سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کودهای تولید شده توسط کارخانه کمپوست مشهد برعملکرد سیب زمینی و بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درمزرعهای در فریمان انجام شد تیمارهای آزمایش شامل شاهد عدم مصرف کود کمپوست مصرف کود کمپوست حاصل از زباله شهری به مقدار ۱۰ و ۲۰ تن درهکتار کمپوست گرانوله گوگردی ۲/۵ و ۵ تن درهکتار و کود گاو ی ۱۰ و ۲۰ تن درهکتار بود نتایج آزمایش نشان داد کهعملکرد سیب زمینی بطور معنی داری تحت تاثیر انواع کود کمپوست قرارگرفت و بیشترین عملکرد مربوط به تیمار مصرف ۵ تن درهکتار کمپوست گرانوله گوگردی به میزان ۸۲ تن در هکتار سیب زمینی بدست آمد.