سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد حیدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،
امین فرنیا – مدیر گروه زراعت دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروج
عباس ملکی – رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام،
محمد حیدرنژادیان – کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات،

چکیده:

به منظور بررسی اثر منابع بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر خصوصیات رشدی و کیفیت دانه گندم) Triticumaestivum (، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار طی سال زراعی ۱۹ ۱۱ ، در شهرستان ایوان انجام شد. -فاکتورهای آزمایش شامل دو تیمار کودی بیولوژیک ازته و فسفره با سه نوع کود و یک سطح شاهد برای هر تیمار بودند. کودهایبیولوژیک نیتروکسین، نیتروکارا و بایوفارم برای تیمار کودی ازته و کودهای بیولوژیک بیوسوپرفسفات، فسفاته بارور ۲ و فسفاته بهرشد برای تیمار کودی فسفره مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که ازت تأثیر معنیداری بر تمامی صفات مورد بررسی داشت