سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدفرج موسوی – دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
علیرضا شکوه فر – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی اثرات دو عامل میزان بذر و خطوط کاشت در رقم جدید بهاره کلزا بنامRGSOO در مزرعه تحقیقاتی صفی آباد دزفول در سال زراعی ۸۶-۸۵ این آزمایش اجرا گردید. این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی و به صورت استریپ پلات در چهار تکرار انجام شد. بررسی اثرات متقابل نشان داد که بالاترین عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، تعداد غلاف، عملکرد روغن در واحد سطح متعلق به سطح تیماری A3B3 فاصله خطوط کاشت ۳۰ سانتیمتر و مقدار ب ذر ۸ کیلوگرم در هکتار) بود بالاترین مقدار تعداد دانه در غلاف و درصد روغن دانه در سطح تیماری A1B1 فاصله خطوط کاشت ۲۰ سانتیمتر و مقدار بذر ۴ کیلوگرم در هکتار) بود. بدین ترتیب به نظر می رسد رعایت شیوه و روش کاشت مناسب، امکان استفاده از عوامل محیطی و زراعی را در جهت بهبود پتانسیل عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و روغن کلزا فراهم می آورد