سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی رحیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ناصر احسانی – استادیار- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا بهاروندی – استادیار- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نادر پروین – استادیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کامپوزیتAl-Al2O3 از را یج ترین کامپوزیت های زمینه آلومینی وم م ی باشد . در ای ن پژوهش هدف بررسی تا ثیر مقدا ر ذرات آلومینا بر خواص کامپوزیت Al-Al2O3 می باشد. به این منظور از پودر آلومینا با اندازه ذرات ۱۲•m و در مقادیر ۱۰,۵ و۲۰ درصد وزنی استفاده شد. این کامپوزیت به روشمتالورژی پودر و با اعمال فشار یکطرفه به میزان MPa440 ساخته شد. تف جوشی دردمای ۵۵۰°مدت ۴۵ دقیقه انجام گرفت. با افزایش مقدار آلومینا از ( ۲۰ -۰ در صد وزنی, سختی , افزایش می یابد. اما تغییر طول تا شکست و چگالی نسبی کاهش یافته و تنش تسلیم و استحکام فشاری ابتدا افزایش وسپس کاهش می یا بند. اندازه دانه های ریزساختار و یکنواختی توزیع تقویت کننده در زمینه با افزایش مقدار آلومینا کاهش می یابند