سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار موسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر کرج
سعید سیف زاده – هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر پتاسیم بر تعدیل اثرات تنش آبی و عملکرد خردل هندی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب ریزی بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در یکی از مزارع بخش دانسفهان از توابع شهرستان بویین زهرا رراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سطحمختلف کود پتاسیم بر اساس آزمون خا در چهار سطح ) K1 ، K2 ، K3 و K4 51 کیلوگرم در هکتار و عدم صرف کود ،۱۱۱ ، : به ترتی ۱۵۱پتاسیم به عنوان تیمار شاهد( و رژیمهای مختلف آبیاری در چهار سوح ) I1 : آبیاری نرمال ، I2 : قوبع آبیاری از مرحلبه ساقه دهی، I3 : قوبع آبیاری از مرحله گلدهی و I4 : قوع آبیاری از مرحله پر شدن دانه( بود. نتایج به دست آمده نشان داد که قوع آبیاری در مراحل مختلف رشدخردل هندی بر صفات عملکرد معنیدار بود. تیمار آبیاری نرمال بالاترین میزان عملکرد دانه، بیولوژیک و عملکرد غلاف داشت . مصرف کودپتاسیم نیز بر صفات اندازهگیری شده معنیدار بود. نتایج نشان داد که با کاهش میزان مصرف کود پتاسه از میزان عملکرد نیز کاسته می شود به روری که کمترین میزان عملکرد دانه، بیولوژیک و غلاف از تیمار عدم مصرف کود پتاسیم به دست آمد.