سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم آذرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان گروه کشاورزی لاهیجان

چکیده:

جوانه زنی و استقرار مطلوب گیاه یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. پیش تیمار بذر به عنوان یک راهکار جهت افزایش استقرار گیاه به ویژه در شرایط نامطلوب مطرح است. به منظور ارزیابی و تعیین بهترین تیمار مقادیر اسموپرایمینگ و زمان پرایمینگ بر شاخص های رشد گیاهچه شنبیله، در سال ۱۳۸۹ آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل زمان پرایمینگ (۱۲ ساعت=T1 و ساعت ۲۴=T2) و مقادیر پرایمنگ (آب=S1 و ۲۵۰ میلی گرم در لیتر اسید هیومیک=S2 و ۵۰۰ میلی گرم در لیتر اسید هیومیک =S3 و ۲۵۰ میلی گرم در لیتر ورمی واش= S4 و ۵۰۰ میلی گرم در لیتر ورمی واش= S5) بود. نتایج نشان داد که زمان پرایمینگ فقط بر روی طول ساقه چه در سطح احتمال ۵ درصد تاثیر معنی داری داشت. نتایج نشان داد که مقادیر پرایمینگ بر روی همه شاخص های رشد به جز نسبت طول ریشه به ساقه چه تاثیر معنی داری داشت. ورمی واش و اسید هیومیک به عنوان یک ماده آلی بدون اثرات مخرب زیست محیطی موجب افزایش شاخص های رشد گیاهچه شنبیله می باشد.