سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نازنین محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
کیومرث بخش کلارستاقی – عضو هیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدری آبادی حقیقی – عضو هیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا میرشاهی – مربی آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

زعفران یکی از گرانترین محصولات کشاورزی دنیا می باشد. این گیاه تریپلوئید (۲۴=۲n) و عقیم می باشد و تکثی رآن تنها از طریق کشت بنه های آن که هر ساله تولید می شوند امکان پذیر است.با توجه به آن که یکی از عوامل تاثیر گذار بر میزان عملکرد و تولید محصول، کیفیت بنه های کشت شده می باشد و همچنین اهمیت تغذیه و تراکم کاشت بر کیفیت و کمیت تولید بنه های دختری در زعفران ، به نظور بررسی اثیر مقادیر مختلف کود حیوانی ( ۸۰ و ۴۰ و ۱۲۰ و ۱۶۰ تن د رهکتار) و تراکم بنه (۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ بنه د رمتر مربع) بر برخی از ویژگی های بنه های تولیدی زعفران آزمایشی گلدانی به صورا فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۲ تیمار و ۳ تکرار د رآزمایشگاه علوم زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ اجرا گردید. صفات مورد مطالعه شامل؛ وزن بنه مادری( بنه ایجاد شده از جوانه راسی) ، وزن بنه های دختری ( بنه های ایجاد شده از جوانه های جانبی)، وزن کل بنه، تعداد بنه های دختری، وزن ، طول و حجم ریشه و وزن برگ بودند. نتایج نشان داد اثر اصلی مقدار کود بر تمامی صفات مورد مطالعه بجز صفات وزن و حجم ریشه و وزن کل بنه ها معنی دار بود و در اکثر صفات با افزایش مقدار کود افزایش مشاهده شد. اثر اصلی تراکم نیز بجز صفت طول ریشه بر بقیه صفات معنی دار بود افزایش تراکم تا ۲۰۰ بنه د رمتر مربع باعث افزایش شد. اثرات متقابل تیمارها نیز در صفات وطن بنه مادری و دختری و تعداد بنه دختری و وزن برگ معنی دار بود.