سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا دهقانی تفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – دانشیار، گروه زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
فرزاد نجفی – استادیار، پژوهشکده گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی
غلامعلی اکبری – استادیار، گروه زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

کدوی پوست کاغذی از گیاهان یکساله با ارزش دارویی می باشد. به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت شده دامی و اوره و ریزمغدی ها بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد این گیاه دارویی آزمایشی در مرزعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۹ انجام گردید. کود پلت شده دامی و اوره در چهار سطح شامل ( ۱۵۰ کیلوگرم اوره، ۵۰ کیلوگرم اوره + ۳/۵ تن کود دامی، ۱۰۰ کیلوگرم اوره + ۱/۵ تن کود دامی، ۱۵۰ کیلوگرم اوره + ۱/۵ تن کود دامی) به عنوان عامل اصلی و ریزمغذی ها در سه سطح درهزار، ۲درهزار، ۳درهزار) شامل عناصر: آهن ) (Fe)، روی (Zn) ، منگنز (Mn)، بر (Br) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. تجزیه تحلیل نتایج و مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار کود پلت شده دامی و اوره به میزان ۱۵۰ کیلوگرم اوره+ ۱/۵ تن کود دامی اختلاف معنی داری در طول بوته، تعداد ساقه فرعی و تعداد گل ماده نسبت به دیگر تیمارهای کود پلت شده داشت. درتیمار ریزمغذی ها بیشترین تعداد گل ماده در تیمار ۲درهزار ریز مغذی ها حاصل شد. در بررسی عملکرد مشخص شد تیمار ۱۵۰ کیلوگرم اوره+ ۱/۵ تن کود دامی به صورت پلت بیشترین تعداد بذر در میوه، وزن هزار دانه و عملکرد میوه را دارد. در بین ریزمغذی ها تیمار ۲ درهزار بیشترین تعداد بذر در میوه، وزن هزار دانه و عملکرد میوه را داشت.