سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا پازکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه زراعت و اصلاح نباتات تهران
امیرحسین شیرانی راد – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج
عبدال حسن زاده قورت تپه – موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه ایران

چکیده:

تغییرات اقلیمی نقش قابل توجهی در میزان نیتروژن موجود در خاک دارد به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن پایه بر صفات کمی و کیفی ارقام کلزا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار درسال ۸۴ اجرا گردید تیمارهای آزمایشی شامل نیتروژن N در سه سطح ۰ ، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم درهکتار نیتروژن خالص به فرم اوره و رقم V در ۶ سطح شامل Okapi , SLM046 ، Talaye ، Cobra × Regent ، licord ٍ Orient درنظر گرفته شد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر نیتروژن پایه رقم و اثر متقابل نیتروژن پایه و رقم برصفات عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود مقایسه میانگین ساده اثرنیتروژن پایه نشان داد افزایش مصرف نیتروژن تا ۱۰۰ کیلوگرم درهکتار منجر به افزایش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به ترتیب ۴۲۱۶ و ۱۵۵۱۰ کیلوگرمدر هکتار گردید.