سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل رفعت جو – کارشناس ارشد شتاسایی و مبارزه با علف های هرز
کریم ساعدی نسب – کارشناس ارشد شتاسایی و مبارزه با علف های هرز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم و علفکش های پس رویشی بر کنترل اویار سلام در مزارع ذرت آزمایشی بصورت اسپلیت پلات با پایه ۶۶۶ و ۱۶۶ هزار بوته در هکتار( و علف ، بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تراکم ) ۰۶کشهای لاسو )آلاکلر %۴۸EC به میزان ۵ لیتر در هکتار( و ارادیکان ) EPTC + ایمن کننده دی کلرامید %۸۲EC به میزان ۵لیتر در هکتار( به عنوان علف کش های قبل از کاشت و گالانت سوپر)هالوکسی فوپ آر متیل استر %EC10.8 6 لیتر / به میزان ۸۵ در هکتار( و کروز )نیکوسولفورون %۴SC به میزان ۲ لیتر در هکتار( به عنوان علف کش های پس رویشی و بدون علفکش بودند.نتایج نشان داد که اثر تراکم بر عملکرد، وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف بلال در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود بیشترینعملکرد دانه در تراکم ۷۶ هزار بوته در هکتار با متوسط عملکرد ۱۲۶۲۶ کیلوگرم و بعد از آن مربوط به تراکم ۱۶۶ هزار بوته در هکتار با متوسط عملکرد ۱۶۷۹۲ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. اثر علفکش بر روی اجزای عملکرد دارای اختلاف معنی دار بود.بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار شاهد و نیکوسولفورون با عملکرد ۱۶۷۶۶ کیلوگرم در هکتار بود. بررسی نتایج آزمایش نشانداد که علفکش نیکوسولفورون تأثیر زیادی بر تعداد، متوسط ارتفاع، وزن تر و وزن خشک علفهای هرز داشت. همچنین بررسی اثر متقابل تیمارها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه ) ۱۹۸۳۰ کیلو گرم در هکتار( بهمراه کنترل مناسب علف های هرز در تراکم ۷۶ هزار بوته در هکتار و علفکش نیکوسولفورون بدست آمد