سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی پناهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت، ، ایران
منوچهر فربودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت، ، ایران
علی فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت، ، ایران
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت، ، ایران

چکیده:

در این تحقیق عکس العمل بذرهای چغندر علوفهای رقم ۷۲۲۷ نسبت به مغناطیسی کردن بذر و آب و همچنین سطوح مختلف شوری آب آبیاری بررسی شد. آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کرتهای کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال ۱۳۹۰ انجام شد که در آن فاکتور اول مغناطیسی کردن آب در دو سطح (مغناطیسی و غیر مغناطیسی)، فاکتور دوم مغناطیسی کردن بذر در دو سطح (مغناطیسی و غیر مغناطیسی) و فاکتور سوم ۲۰۰ میلی مولار نمک کلرید سدیم بوده و آب مقطر به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته ،۱۵۰ ،۱۰۰ ، شوری در چهار سطح ۵۰ ۰ تسلا بر متر استفاده شد. بذرها برای جوانهزنی / شد. برای مغناطیسی کردن آب و بذرها، از آهن ربای دایمی با قدرت خارجی ۳۶ ۶۰ درصد در شرایط تاریکی قرار داده شدند. جوانهزنی هر ۱۲ ± ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵ ± در ژرمیناتور با دمای ۱ ساعت ثبت شد و پس از گذشت ۱۰ روز از شروع آزمایش، تعداد بذرهای جوانه زده شمارش شد و درصد جوانهزنی محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که چغندر علوفه ای رقم ۷۲۲۷ نسبت به شوری حساس می باشد. استفاده از آب مغناطیسی جوانه زنی بذرهای چغندر قند را در شوری کم آب ( ۵۰ میلی مولار) و اب غیر شور (شاهد) بطور معنیدار افزایش داد، بطوری که میزان ۷۸ درصد در تیمار آب مغناطیسی افزایش یافت. با توجه به نتایج این تحقیق، / جوانه زنی بذرها از ۶۵ درصد در تیمار شاهد به ۳ میتوان برای افزایش میزان جوانه زنی بذر چغندر علوفهای در سطوح شوری پایین از آب مغناطیسی شده استفاده کرد.