سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه بحرینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زاب
احمد پهلوانروی – استایار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، دا
علیرضا مقدم نیا – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، دا
غلامرضا راهی – کارشناس ارشد آبخیزداری، عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

بیابانزایی یکی از عوامل تهدیدکننده حیات بشری است که موجب تخریب منابع طبیعیی میی شیود . بنیابرای شیناخت پدیده بیابان زایی و عوامل موثر بر تشدید آن برای کشور ما دارای اهمیت حیاتی می باشد. برای ارزییابی شیدت بیابیانزایی، مدلهای مختلفی ارائه شده است. که ای روش ها و معیارهای ارزیابی شدت بیابان زاییی در کشیورهای مختلی ، متفاوت می باشد. لذا انتخاب درست و دقیق معیارها و شاخص ها و روش هیای بیرآورد مقیدار آنهیا میی توانید نتیجیهارزیابی را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد. در ای پژوهش، بر اسیاس مید IMDPA کیه جدییدتری روش ارزییابی پتانسیل بیابان زایی در مناطق خشک و نیمه خشک در ایران میی باشید، بیا بهیره گییری از سیسیتلا اط عیات جارا ییایی( (GIS تاثیر معیار تکنولوژی توسعه شهری با چهار شاخص در شدت بیابان زایی منطقیه بردخیون میورد بررسیی قیرارگر ت. بعد از جداسازی واحدهای کاری، ارزش عددی هر شاخص برای هر واحدکاری تعیی شد و ییک یییه اط عیاتی برای هر شاخص تهیه، سپس با تلفیق و تعیی میانگی هندسی ییه مربوط بیه شیاخص هیا نقشیه شیدت بیابیان زایییمنطقه بدست آمد. با توجه به ارزیابی صورت گر ته مشخص شد که معیار تکنولیوژی توسیعه شیهری بیا ارزش عیددی ۱/۵۵ در ک س متوسط شدت بیابان زایی قرار دارد و همچنی نتایج نشان داد که۴۳/۳۰ درصد از کیل منطقیه میورد مطالعه در ک س کلا بیابانزایی، ۳۳ درصد در ک س متوسط و۱۳/۷۰ درصد در ک س شدید بیابانزایی قرار دارد.