سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا انصاریپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی رسول زاده – دانشجو کارشناسی ارشد بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – دانشیار بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه صنعتی شیراز
محمدرضا طلاقت – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

هدف اصلی از این مقاله بررسی اثر معادلات حالت مختلف مانندNB ،SRK ، PSRK ، PR در محاسبه نیروی محرکه و زمان اولیه تشکیل هیدرات است. جهت ارزیابی این معادلات درپیش بینی زمان تشکیل هیدرات از داده های آزمایشگاهی موجود در منابع استفاده گردیدهاست. جهت محاسبه نیروی محرکه و زمان اولیه تشکیل هیدرات از مدل ارائه شده توسط کاشیف و فیروزآبادی استفاده شد. مقایسه نتایج بدست آمده، نشان داد که معادله حالتPSRK با درصد خطای مطلق متوسط کل حدود۶/۳۷درصد نسبت به معادلات حالت دیگر، کمترین خطا را در پیش بینی زمان اولیه تشکیل هیدرات دارد