سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد پورنقی کیکله – فوق لیسانس مهندسی کشاورزی- زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند و عضو
داود ارادتمند اصلی – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
منوچهر جم نژاد – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

است که دارای ترکیبات (Solanaceae ) گیاه دارویی از تیره سیب زمینی (Physalis alkekengi ) گیاه عروسک پشت پرده دارویی آلکالوئیدی مهمی، از جمله فیزالین می باشد. به منظور سنجش اثر مصرف مقادیر مختلف کود دامی و کود اوره بر عملکرد ماده موثره و برخی از اجزاء عملکرد گیاه عروسک پشت پرده در شرایط کشت شهرستان ساوه ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام : m شاهد( عدم مصرف کود دامی)، ۲ :m پذیرفت. فاکتورهای این آزمایش شامل: فاکتور اول (میزان کود دامی ) در سه سطح؛ ۱ مصرف ۴۰ تن کود دامی گاوی در هکتار و فاکتور دوم( کود نیتروژنه خالص) در :m مصرف ۳۰ تن کود دامی گاوی در هکتار و ۳ ۱۵۰ کیلوگرم کود :n 100 کیلوگرم کود نیتروژنه خالص در هکتار ، ۳ :n شاهد( عدم مصرف کود نیتروژنه )، ۲ :n سه سطح؛ ۱ نیتروژنه خالص در هکتار بود. نتایج این آزمایش نشان داد که، مصزف توأم کود دامی گاوی به میزان ۴۰ تن در هکتار و کود نیتروژن خالص به میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار، بیشترین میزان عملکرد را بر صفات مورد بررسی شامل، درصد ماده فیزالین، وزن تر میوه، تعداد شاخه فرعی، تعداد بوته در متر مربع و عملکرد بیولوژیک گیاه عروسک پشت پرده داشت. نتایج این تحقیق نشان دهنده عکس العمل مثبت این گیاه دارویی از نظر کمی و کیفی به مصرف توأم کودهای دامی و شیمیایی بوده است.