سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام خزائی – دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
مهدی شمسایی – عضو هیئت علمی گروه تخصصی شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آ
ابوالقاسم کمالی – عضو هیئت علمی گروه تخصصی شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آ
مهدی سلطانی – عضو هیئت علمی،گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگ

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثر مصرف خوراکی پروبایوتیک پروتکسین در جیره غذایی کرم سوسک گوشتخوار Tenebrio molitor بعنوان غذای زنده و نقش آن در تکثیر و پرورش بویژه دوره لاروی کرم گوشتی و کیفیت اجزای لاشه جهت مصرف خوراکی بهترین سطح مصرفی از کرم گوشتی غن یشده برای آبزیان با ارائه ۱۰۰ عدد کرم در ۱۵ کرت ازمایشی به ابعاد ۱۰×۱۰×۱۰ سانتیمتر در ۵ تیمار حاوی سطوح ۱/۵،۱،۰/۵،۰ و ۲ درصد پروبایوتیک اسپری شده در جیره غذایی کرم سوسک گوشتخوار شامل بستر نرمی و بدون شیاری از پودر سبوس گندم به ضخامت ۵ سانتیمتر غذای اصلی و قطعات ریز گوشت قرمز غذای کمکی جهت تامین اب محیط پرورش با غذادهی هر دو روز یکبار و محاسبه سه روز در میان رشد طولی وزنی قطری بقا tenebrio molitor و انالیز لاشه لاروسوسک بمدت ۱۴ روز صورت گرفت در پایان نتایج تجزیه انالیز واریانس و مقایسه اختلاف میانگین دانکن داده ها در تیمار های مورد مطالعه اختلاف بسیار معنی دار تمامی شاخص های مورد بررسی بجز درصد بقای کرم ها را نشان داد ۰٫۰۱>p همچنین مقایسه انالیز لاشه کرم ها نیز بیشترین میزان پروتئین رطوبت و خاکستر در تیمار حاوی ۱/۵% پروبیوتیک و کمترین مقدار چربی موجود در ان را در تیمار پنجم نشان داده است با این وجود بررسی تجزیه و تحلیل مجموع نتایج حاصل از این مطالعه به روشنی نشان داده اسی که افزودن پروبایوتیک جیره غذایی کرم ها با ایجاذ اختلافات بسیار معنی دار در بین تیمارها افزایش رشد تکثیر و پرورش مطلوب کرم سوسک گوشتخوار را بدنبال دارد.