سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راضیه فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتمناطق بیابانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واح
نوراله عبدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه مدیریتمناطق بیابانی،اراک
شهاب خاقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه مدیریتمناطق بیابانی،اراک

چکیده:

جهت بررسی اثر مصرف سوپر جاذب، باکتری محرک رشد و هیومیک اسید بر رشد آتریپلکس کانسنس در اراک، آزمایشی در سال ۹۰-۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل سوپرجادب در ۳ سطح ،S1= 0وS3=30 ،S2=15 گرم، در یک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ باکتری محرک رشد در ۲ سطحB2= 25 ،B1=0میلی لیتر، در یک چاله به ابعاد×۳۰×۳۰۳۰و هیومیک اسید در ۲ سطحH1= 0, H2= 10میلی لیتر، در یک چاله به ابعاد (۳۰×۳۰×۳۰ اعمال شد. نتایج نشان داد که صفاتی چون ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته و طول اولین شاخه از سطح خاک تحت تأثیر مصرف سطوح مختلف سوپر جاذب در سطح آماری یک درصد معنی دار شد. همچنین در بین سطوح مختلف مصرف باکتری محرک رشد و هیومیک اسید صفاتی مانند ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته و طول اولین شاخه از سطح خاک تحت تأثیر قرار گرفته و در سطح آماری یک درصد معنی دار شد. در بین سطوح مختلف مصرف سوپر جاذب بیشترین و کمترین ارتفاع بوته با میانگین های ۶۳,۴ و ۲۸,۱ سانتی متر به ترتیب مربوط به تیمار های مصرف ۳۰ گرم و عدم مصرف سوپر جاذب بود