سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
عبدالکریم حقیرچهرگانی – دانشیار دانشگاه بوعلی همدان
مریم سپاسی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

در این تحقیق اثرسالیسیلیک اسید ( ۵ میکرومولار) بر روی فعالیت آنزیم های پراکسیداز و کاتالازدر دو رقم گیاه آفتابگردان (آلستار ویوروفلور) تحت تنش غلظتهای مختلف مس ( ۱۵ / ۰،۲۵ / ۰ و ۳۵ / ۰ میلی مولار) در محیط کشت به روش هیدروپونیک با استفاده از محلول غذایی هوگلند بررسی شد. فعالیت آنزیم پراکسیداز به روش ۱۹۸۹) Korio ) و آنریم کاتالاز به روش ۱۹۹۵) Chance ) سنجش شد . آنالیز آماری داده ها با تجزیه واریانس و آزمون دانکن توسط نرم افزار SPSS در سطح احتمال ۱% و ۳ تکرار انجام شد. مقدار بالای مس محتوای آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز را در هر دو رقم، در ریشه ها و برگها افزایش داد. این افزایش در رقم آلستار بیش از رقم یوروفلور بود. سالیسیلیک اسید سطح آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز را بطور معنی داری افزایش داد. تحت تنش مس تجمع آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز در ریشه ها بیشتر از برگها مشاهده شد. استفاده ازسالیسیلیک اسید فعالیت آنزیمهای کاتالاز و پراکسیدازرا افزایش داد