سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حدیث کمایی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

دراین طرح روشی جدید با حساسیت بالا برای تعیین مسII براساس تشکیل کمپلکس با لیگاند دی اتیل دی تیو کاربامات سدیم NADDTC در محلولهای آبی و اندازه گیری آن به روش اسپکتروفتومتری UV-VIS دو پرتویی ارایه گردید پارامترهایی نظیر طول موج ماکزیمم λMax و ph مناسب مورد ارزیابی قرارگرفت. کمپلکس تشکیل شده پایدار مس و لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات سدیم CU(DDC)2 بهروش اسپکتروفتومتری درمحلولهای آبی در λMax 447nm شناسایی شد و اثر مزاحمت کاتیونهای ،Ba2+ ،ca2+ ،k+ Cr3+ ،Hg2+ و Mg+2 ,Na+ درتشکیل کمپلکس مس مورد ارزیابی قرارگرفت. در روش ارایه شده مزاحمت اصلی درتشکیل کمپلکس مربوط به Hg2+ بوده و سایر کاتیونها در مقادیر زیاد مزاحمتی ایجاد نکردند.