سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منوچهر جم نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
نرگس مصباح الهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی- نراق
پیام معاونی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- شهر قدس

چکیده:

به منظور بررسی اثر نوع و میزان کودهای حاوی نیتروژن بر کنترل گل جالیز در حضور میزبان سیب زمینی آزمایش فاکتوریل و در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام شد. فاکتور اول نوع کود و فاکتور دوم غلظت نیتروژن بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر نوع کود نیتروژن و میزان کود نیتروژن بر وزن خشک گل جالیز در سطح یک درصد معنی دار است. اثر نوع و میزان کود نیتروژن و نیز بر هم کنش آنها بر وزن خشک غده معنی دار شد. بالاترین وزن خشک گل جالیز و وزن خشک غده سیب زمینی در تیمار کود اوره حاصل شد به عبارت دیگر این نتایج نشان داد که با انتخاب نوع کود نیتروژنه نمی توان باعث افزایش عملکرد سیب زمینی شد و همراه باعث کاهش رشد گل جالیز شد.