سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
بابک امیری بیگوند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
کیوان شمس – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات تک آبیاری و تراکمهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم رقم کراس البرز۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه انجام شد . آزمایش بصورت اسپلیت – آزمایشی در سال ۸۹ پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمدکه سطوح فاکتور آبیاری شامل:شرایط دیم،آبیاری در مرحله ساقه رفتن،آبیاری در مرحله گلدهی،آبیاری در مرحله شیری شدن و سطوح مختلف تراکم بوتهشامل: ۳۵۰،۳۰۰ و ۴۰۰ بوته در متر مربع در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که یکبار آبیاری در مراحل شیری شدن وگلدهی به ترتیب بیشترین اثر را بر عملکرد اقتصادی( ۳۳۴۰ و ۳۰۱۳ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیک ( ۹۲۳۲ و۸۵۶۹ کیلوگرم در هکتار) داشت.تراکم کاشت ۳۵۰ بوته در متر مربع هم تفاوت معنی داری را نسبت به دیگر سطوح تراکم نشان داد( ۲۸۳۱ کیلوگرم در هکتار). بطور کلی میتوان نتیجه گیری کرد که با تراکم مطلوب ۳۵۰ بوته در متر مربع دررقم کراس البرزدر صورت امکان بهترین زمان انجام تک آبیاری در مرحله شیری شدن دانه میباشد.