سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مظفر افشار جهانشاهی – دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهرکرد
حسین گلستانیان – دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهرکرد
یعقوب طادی بنی – دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

خواص مکانیکی و فیزیکی عالی نانولولههای کربنی به همراه چگالی پایینشان، آنها را به عنوان یک گزینه عالی برای استحکامدهی کامپوزیتها معرفی کرده است. ارزیابی خواص موثر چنین موادی در مقیاس نانو، کاری بسیار دشوار میباشد. شبیه سازی این مواد با روشهای دینامیک مولکولی و مکانیک محیطهای پیوسته میتواند نقش موثری را در توسعه این مواد جدید ایفا کند. در حال حاضر بهنظر میرسدکه نظریه مکانیک محیطهای پیوسته میتواند تنها روش عملی برای چنین بررسیهایی باشد. نانولولههای کربنی به دلیل وجود حلقههای کربنی هگزاگونال، پنتاگونال و هپتاگونال شکلهای مختلفی به خود میگیرند که اگر هیچ پیچشی در جهت حلقههای کربنی پنتاگونال و هپتاگونال در امتداد نانولوله کربنی نباشد ساختار حلزونی مسطح، شکل میگیرد. در این مقاله تاثیر مدول ماتریس برخواص نانوکامپوزیتهای تقویت شده با نانولولههای کربنی حلزونی شکل مسطح، بر اساس نظریه مکانیک محیطهای پیوسته و اجزاء محدود بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش مدول ماتریس، مدولهای کشسانیEX و Ey ، Ezو یکی از ضرایبپوآسونn yx برای این نانوکامپوزیتها افزایش ولی دو تای دیگر ضرایب پوآسون آنهاn zy و n zx کاهش مییابند.