سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل میرزایی قلعه – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
شاهین رفیعی – دانشیار دانشگاه تهران
علیرضا کیهانی – استاددانشگاه تهران
مرتضی آغباشلو – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر مدول الاستیسیته و درصد قند بر روی مدت زمان خشک شدن وضریب پخش موثر در فرآیند خشک شدن لایه نازک دو رقم زردآلو( قوامی و نصیری) می باشد. آزمایشها در پنج سطح دمایی ۴۰ و۵۰و۶۰۷۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد و سرعت هوای ۱/۵متربرثانیه انجام گرفت. بر اساس نتایج، دو رقم مورد مطالعه از لحاظ مشخصه های فیزیکی (محتوی رطوبت اولیه، سطح رویه و ضخامت گوشت ) تفاوت معنی داری نداشتند. در حالی که که میزان مدول الاستیسیته و درصد قند رقم قوامی به طور معنی داری از رقم نصیری بیشتر بود. به منظور بررسی تاثیر رقم و دما بر مدت زمان خشک شدن و پخشرطوبت، داده ها به وسیله آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور دمای هوای خشک کن در ۵ سطح و رقم در دو سطح بر اساس طرح پایه بلوک کامل تصادفی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدول الاستیسیته و درصدقند به دلیل افزایش مقاوت در برابر حرکت رطوبت نقش مهمی در پخش رطوبت دارند