سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی شمس – کارشناس ارشد خاک و پی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان
محسن اژدری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل در پیش بینی رفتار واقعی خاکها، استفاده از مدلهای رفتاری خصوصاً مدلهای رفتاری الاستوپلاستیک برای در نظر گرفتن رفتار غیر خطی آنها می باشد. استفاده از این مدلها گرچه باعث پیچیدگی بیشتر در شبیه سازی رفتار سازه های ژئوتکنیکی می گردد، ولی نتایجواقعی تری را به دنبال خواهد داشت. به همین جهت توسعه مدلهای رفتاری پیشرفته تر و نشان دادن قابلیتهای آنها در پیش بینی رفتار خاکها تحتشرائط مختلف ونیز جایگذاری این مدلها در نرم افزار های اجزاء محدود، یکی از محورهای مهم پژوهشهای تئوریک فعلی در مهندسی ژئوتکنیک می باشد. لذا با استفاده از تحلیل های انجام شده در این مقاله سعی شده است تا برای یک کار عملی گودبرداری مرحله ای، مدلهای رفتاری موهر کلمب و سخت شوندگی در فضای نرم افزار Phase 2D ، بکارگیری شود و نتایج حاصل از این مدلهای رفتاری بر مدل ساخته شده با نتایج حاصلاز مطالعات محلی مقایسه گردد. مشاهده می شود که مدل سخت شوندگی تطابق بسیار خوبی با نتایج بدست آمده از واقعیت دارد