سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهنام زهتاب – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
حسینعلی رحیمی بندرآبادی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه یزد

چکیده:

در تحلیل و طراحی سازه ها معمولا ستونها در طبقات به صورت هم محور مدل می شوند و فرض بر این است که در مقاطعی که ابعاد ستون کاهش مییابد این کاهش بعد از هر دو طرف و بصورت مساوی صورت می گیرد حال آن که در واقعیت و در زمان اجرای اسکلت سازه های بتن مسلح در بسیار ی موارد کاهش بعد ستونهایی که در نماهای فاقد طره یا در کناره های ساختمان قرار دارند تنها از یک طرف و از داخل ساختمان انجام می شود این مساله سبب اعمال خروج از مرکزیت و لنگر اضافی در ستونها شده در نتیجه باعث ایجاد تغییراتی در نیروهای داخلی ستونها و دیگر اعضای سازه خواهد شد جهت بررسی میزان اثر تغییرات نیروهای داخلی برنتایج طراحی سه روش معرفی شده است سپس تعدادی قاب بتن مسلح دارای شرایط متعارف بدون در نظر گرفتن اثر خروج از محوریت ستونها و همچنین به وسیله ی یکی از این روشها که ساده ترین و دقیق ترین آنهاست مدل شده و نتایج این دو ح الت مقایسه شده است.