سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ولی اله دادرسی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشا
محمد علی ابوطالبیان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی
محسن سیدی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشا

چکیده:

یکی از تکنیکهای سادهای که قدرت و استقرار گیاهچهها و در نتیجه کارائی گیاه را در مزارع بهبود میبخشد، پرایمینگ بذر می باشد؛ با توجه به ارزانی و سادگی عمل پرایم و بالا رفتن بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه می توان با انجام این عمل به افزایش عملکرد زراعی و اقتصادی دست یافت. به منظور بررسی عمل پرایم بذور سه رقم ذرت در زمان های مختلف تحقیقی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار صورت گرفت. تیمارها و ۱۸ (T2) 16 ،(T1) و زمان پرایم در سه سطح ۱۴ (C3) و ۷۰۴ (C2) 600 ،(C1) شامل رقم ذرت در سه سطح؛ شامل ارقام ۵۸۰ بودند. نتایج آزمایش نشان داد که رقم ۶۰۰ ذرت و زمان ۱۸ ساعت جهت پرایم کردن دارای عملکرد نسبی بهتری در (T ساعت ( ۳ ۲۷۵ )، وزن تر ساقه / ۰/۶۲ )، شاخص بنیه بذر ( ۲۹ ۱/day ) میان ترکیبات تیماری مختلف بود، بنحوی که در صفات سرعت جوانه زنی ۰ گرم ) بیش ترین میزان بدست آمد. / ۰ و ۲۴ / ۴ گرم ) و وزن خشک ساقه چه و ریشه چه ( به ترتیب ۳۶ / چه (