سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ماندانا ربیع زاده – گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران
سیدرضا حسن بیگی – گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران
محمود لطفی – گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران

چکیده:

طالبی بت نام علمی Cucumis melo L. و از خانواده کدوئیان، از جمله محصولات مهم باغبانی است که در ایران کشت می شود. ایران مقام سوم تولید طالبی در جهان را داراست؛ لیکن عدم توجه به مسائلی مانند حمل و نقل و انبارداری مناسب، منجر به افزایش ضایعات و کاهش صادرات این محصول شده است. از جمله عوامل مهمی که بر کیفیت بافت میوه های تازه برداشت شده اثر م یگذارد، جابجایی های پس از برداشت و انبارداری است. خواص مکانیکی محصولات کشاورزی طی مدت انبارداری دیتخوش تغییرات زیادی است بررسی این تغییرات در طراحی انبارها و جابجایی مناسب ودرن هایت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی موثر می باشد. به همین منظور اثر مدت انبار داری بر تغییرات خواص مکانیکی در دو رقم طالبی مورد بررسی قرار گرفت. سفتی، مدول الاستیسیته و چغرمگی از جمله خواص مکانیکی هستند که در دو رقم طالبی آناناسی و ساوه طی ۲۱ روز انبارداری در شرایط دمایی ۱±۷ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵±۹۰ درصد، اندازه گیری شدند. نتایج ازمایشات نشان داد که با افزایش مدت انبار داری میزان سفتی به طور معنی داری کاهش می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده رقم آناناسی بیشترین سفتی را طی مدت انبارداری میزان سفتی به طور معنی داری کاهش می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده رقم آناناسی بیشترین سفتی را طی مدت انبارداری نسبت به رقم ساوه دارد. همچنین نتایج نشان م یدهد که بیشترین سفتی در بخش مسانی طالبی است. میزان مدول الاستیسیته نیز با افزایش مدت انبار داری از ۲۵۹ کیلو پاسکال در مرحله بلافاصله پس از برداشت به ۱۶۵ کیلو پاسکال در ۲۱ روز پس از برداشت کاهش می یابد. رقم آناناسی با میانگین ۲۳۴/۹۵ کیلو پاسکال بیشترین مدول الاستیسیته را دارا است. با افزایش مدت انبار داری نیزان چغرمگی بافت میوه طالبی کاهش می یابد. از آنجایی که خواص مکانیکی رقم آناناسی طی مدت انبارداری دستخوش تغییرات زیادی نمیگردد. بنابراین این رقم برای صادرات و جابجایی طولانی مناسبتر از رقم ساوه است.