سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم سیدی – مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت
بهروز سعیدی گراغانی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

لاواند یا اسطوخودوس با نام علمی Lavandula officinalis گیاهی است دو لپه ای، همیشه سبز، چند ساله و خشبی از خانواده (Labiatae) Lamiaceae و به عنوان گیاهی دارویی و زینتی شناخته شده است. جهت مطالعه اثر کاربرد سطوح مختلف هورمون نفتالین استیک اسید (NAA) و محیط کشت بر درصد ریشه زایی گیاه دارویی لاوان د، آزمایشی در سال ۸۸-۱۳۸۷ اجرا گردید. در این پژوهش NAA در مقادیر (ppm4000 و ۳۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۰ ) به عنوان فاکتور اصلی و محیط کشت (شامل: پرلایت ، شن ، مخلوط پیت- پرلایت و شن -پرلایت ) به عنوان فاکتور فرعی آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با چهار تکرار بکار برده شد. در نهایت پس از اتمام مرحله ریشه زایی فاکتورهایی مانند تعداد ریشه در هر قلمه، وزن تر و خشک ریشه ، طول ریشه ، طول جوانه، تعداد جوانه، تعداد قلمه ریشه زده و تعداد قلمه ریشه نزده کالوس زده یادداشت و مورد تجزیه آماری قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که محیط کشت و غلظت هورمون و اثرات متقابل آنها تاثیر معنی داری در سطح ۰/۱ درصد بر تعداد قلمه ریشه زده، تعداد قلمه ریشه نزده کالوس زده، وزن تر و وزن خشک ریشه، تعداد قلمه ریشه زده، تعداد جوانه، طول جوانه و تعداد قلمه ریشه زده داشتند.از بین غلظتهای هورمون و محیط کشت های مورد آزمایش، بیشترین طول ریشه، وزن تر و وزن خشک ریشه، تعداد جوانه و طول جوانه، با کاربرد غلظت ۴۰۰۰ppm هورمون NAA و محیط کشت پرلایت به دست آمد و بیشترین تعداد ریشه در قلمه متعلق به اثر تیمارهای، غلظت ۴۰۰۰ppm هورمون NAA و محیط کشت پیت – پرلایت بود. همچنین بیشترین تعداد قلمه ریشه نزده کالوس زده با کاربرد غلظت ۴۰۰۰ppm هورمون NAA و محیط کشت ماسه – پرلایت به دست آمد.