سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیسمرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن
شبنم فیروزمکان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تقی عبادی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نانو فناوری روش جدیدی است که بشر را قادر به بهبود ساختار مواد مختلف مینماید. در سالهای اخیر، تحقیقات بر روی استفاده از نانومواد همچون نانوسیلیسدر خمیر سیمان و بتن انجام شده است. منظور از نانوسیلیسکلوئیدی ذرات بسیار ریز (بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر) سیلیسبیشکل با خلوصبیشاز ۹۹ درصد بهصورت یکمحلول کلوئیدی در آب میباشد. استفاده از نانوسیلیسخصوصیات مکانیکی و دوام بتن را بهبود بخشیده و با افزایشعمر مفید سازه، آلودگیهای زیسستمحیطی همچون تولید گاز گلخانهای دی اکسید کربن را کاهشداده و دستیابی به توسعه پایدار را تسهیل میسازد. در این مقاله محلولهای نانو سیلیس با پایههای مختلف کلوئیدی تهیه و تاثیر آن بر خصوصیات مکانیکی و دوام ملات بررسی شدهاست. جهتبررسی اثر محلول کلوئیدی نانوسیلیس، از مقدار ثابتنانو سیلیسبا جایگزینی ۵% وزنی سیمان در ساختنمونههای ملات استفاده گردید. نتایج، بهبود مقاومت فشاری و برخی فاکتورهای دوام نمونه حاوی نانوسیلیس با پایداری کلوئیدی بیشتر را نسبت به نمونههای دیگر نشان میدهد.