سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا کریمی میاندوآب – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی،دانشگاه آز
موسی ارشد – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد،گروه علوم باغبانی مهاباد.
علی بهمنی – استادیار دانشگاه مراغه،گروه علوم باغبانی مراغه.ایران

چکیده:

برای بررسی اثر محلول پاشی نیترات پتاسیم بر ویژگیهای کمی و کیفی انگور سلطانی و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی تاک ، آزمایش مزرعه ای در شرایط جنوب استان آذربایجان شرقی درسال ۸۹ روی تاکهای ۹ ساله در باغی واقع در شهرستان بناب انجام شد. در این آزمایش مز رعه ای اثر محلول پاشی نیترات پتاسیم با مقادیر ۰ و ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ میلی گرم درلیتر برافزایش عملکرد و برخی شاخص های کمی و کیفی میوه مورد بررسی قرار گرفت . اجرای آزمایش بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی بود. کاربرد نیترات پتاسیم با غلظت و زمان های مخ ل تف ، درصد تشکیل حبه ، قندمیوه ، وزن خوشه و برخی شاخص های دیگر را تحت تأثیر قرار داد . در این پژوهش هر چند در اثر محلولپاشی نیترات پتاسیم افزایش تشکیل میوه معنی دار نبود، اما بین میزان افزایش تشکیل میوه و درصد تشکیل حبه هم بستگی مثبت وجود داشت. یا محلولپاشی نیترات پتاسیم در تیمارهای استفاده شده درصد تشکیل میوه ، وزن حبه ، وزن خوشه ،طول حبه ، قند میوه،اسیدیته میوه در مقایسه با شاهد افزایش یافت هرچند این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود .ولی در تیمارهای ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ -وزن حبه نسبت به شاهد به صورت معنی داری افزایش پیدا کرد.