سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس کشاورز – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه بوعلی سینا
نسیم بقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شاهد
مهدی غفاری – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

به منظور بررسی اثر محلولپاشی نانو کود کلاته آهن بر خصوصیات کمی و کیفی گندم دیم، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی شرکت صدور احرار شرق با موقعیت طول جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۰ دقیقه و ۱۹ ثانیه ۱۳۸۹ اجرا گردید. تیمارهای آزمایش به صورتیکبار محلول – – شمالی و ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه شرقی در سال زراعی ۱۳۹۰ پاشی در مرحله پنجه زنی و دوبار محلولپاشیدر زمان پنجه زنی و خوشه دهیبا غلظت دو در هزار و نیز عدم محلول پاشی به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد صفات تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، وزن سنبله اصلی، وزن کل سنبله، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و مقدار آهن، کلسیم و روی در دانه تحت تأثیر تیمار های آزمایش قرار گرفت و اثر تیمار ها بر صفات تعداد پنجه و طول سنبله معنی دار نبود.مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نشان داد تیمار دوبار محلولپاشی بیشترین ۵۰ و ۳۰ درصدی عملکرد دانه، تعداد ،۴۰ ،۳۰ ،۲۰ ، میزان را نسبت به دیگر تیمارها داشت. تیمار دوبار محلولپاشی باعث افزایش ۶۱ سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله اصلی، وزن کل سنبله و وزن هزار دانه نسبت به شاهد گردید. همچنین این تیمار باعث افزایش ۵۰ و ۲۰ درصدی مقدار کلسیم و آهن نسبت به شاهد گردید. تیمار یکبار محلولپاشی سبب کاهش ۳۰ درصدی روی و ۱۰ درصدی ارتفاع بوته شد.