سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا ذبیحی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی-بخش تحق
سعید رضائیان –

چکیده:

انار یکی از محصولات مهم باغبانی است که در نواحی نیمه گرمسیری و حواشی کویر ایران کشت شده است و نقش زیادی در وضعی ت اقتصادی مردمان این مناطق دارد . در شهرستان فردوس حدود ۲۱۰۰ هکتار انار کاری وجود دارد که رقم غ الب و عمده انار شیشه کپمی باشد. مطالعات زیادی راجع به اثر روی در درختان میوه صورت گرفته که نشان دهنده تاثیر مثبت و مفید آن در افزایش عملکرد وبهبود کیفیت می باشد. روی از طریق افزایش سطج فتو سنتز کننده درختان همچنین تقویت رشد رویشی باعث افزایش فتوسنتز در ب رگها شده و بر کیفیت میوه موثر است. رسولی و ملکوتی ۱۳۷۹ اعلام نمودند که به دلیل حاکمیت شرایط آهکی و بالا بودن پ هاش خاک های کشور شدت کمبود روی وخسارات ناشی از آن حتی از کلروز آهن نیز بیشتر می باشد .روی یکی از عناصر ریز مغزی است که اهن اهمیت آن در عملکرد و فاکتورهای کیفی میوه به اثبات رسیده استDixit و همکاران ۱۹۸۷ با محول پاشی مرکبات دارای کمبود روی موجب افزایش اندازه درصد آب میوه  میوه میزان مواد جامد محلول و ویتامین ث گردیدند . آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد تمامی گیاهان است و متجاوز از یک قرن است که ضرورت وجود آهن برای تغذیه گیاهان شناسایی شده است . آهن به وسیله ریشه گیاهان به صورت یون دو ظرفیتی و یا نمکهای آلی دارای ترکیبات پیچیده جذب می شود. به دلیل شرایط خاک باغات وعدم جذب عناصر کم مصرف از طریق خاک محلول پاشی در درختان میوه اهمیت بسزاییی در تامین عناصر غذایی پیدا کرده است