سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه نخعی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
فرید مرادی نژاد – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

تأثیر کاربرد اسید جیبرلیک و بنزیل آدنین با غلظت های ( ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ پی پی ام) به تنهایی و همچنین توام با همدیگر در زمان های مختلف بر خصوصیات میوه زرشک ( وزن تر، وزن خشک، طول حبه، قطر حبه ، pH ،TSS، آنتوسیانین و اسیدیته قابل تیتراسیون ) در خراسان جنوبی بررسی گردید. محلول پاشی در زمان های تمام گل و تمام گل بعلاوه پس از ریزش گلبرگ ها سبب افزایش معنی دار طول، قطر و وزن حبه نسبت به محلول پاشی در پس از ریزش گلبرگ ها گردیدند. اسید جیبرلیک به تنهایی یا توام با BA در غلظت های استفاده شده سبب افزایش معنی دار طول، قطر، وزن حبه، آنتوسیانین و TSS گردید. محلول پاشی با GA+BA در زمان تمام گل سبب بیشترین افزایش در طول و وزن حبه ها گشت. محلول پاشی با BA در پس از ریزش گلبرگ ها کمترین افزایش در طول حبه داشت. محلول پاشی با صفر پی پی ام (شاهد) سبب کاهش معنی دار وزن ، قطر و طول میوه گردید. اسید جیبرلیک ۲۰۰ پی پی ام بیشترین افزایش را در اندازه حبه ها داشت.