سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نعیمه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
کامبیز مشایخی – اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا موحدی نائینی – اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهنام کامکار – اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

گوجهفرنگی گیاهی علفی و یکساله جزء سبزیجات میوهای است. امروزه این گیاه بهروش های مختلفی، بهطور خام یا بهعنوان یکی از مواد لازم برای تهیه غذا، انواع سس و نوشیدنی مصرف می شود و بخش مهمی از رژیم غذایی مردم بسیاری از کشورها را تشکیل میدهد. در این راستا جهت بررسی از عنصر بر ( اسیدبوریک ) در چهار سطح ۰، ۰/۱ ، ۰/۲ و ۰/۴ درصد) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بر روی برخی از خواص رشدی گوجه فرنگی رقم سوپرآ در مزرعه تحقیقاتی دلند استان گلستان انجام شد. محلول پاشی در بهار یک هفته پس از انتفال نشاءها به زمین اصلی در طی هفت مرحله و به فاصله هر دو هفته یک بار انجام گرفت. در موقع گلدهی خصوصیات رشدی مانند ارتفاع گیاه، تعداد برگ ، تعداد خوشه گل، تعداد میانگره و طول میانگره اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که خصوصیات ذکر شده فوق بهطور معنیداری تحت تاثیر تیمارهای اعمال شده قرار گرفتند به طوری که محلول پاشی با بر(۰/۴ درصد) بیشترین تاثیر را در افزایش ارتفاع گیاه، تعداد برگ، تعداد میانگره و تعداد خوشه گل در بوته گوجه فرنگی دارد. در صورتی که طول میانگره با افزایش غلظت بر کاهش یافت